ދެވަނަ ދައުރުގެ 157ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ދެވަނަ ދައުރުގެ 157ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު

ތަން:          ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    07 މާޗް 2017، އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހިންގާ “މިލައުތުރު ކީސާ”ގެ ކުއްޔަށް ބަދަލު ނާންނާނެ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ބީ.އެމް.އެލް ގެ ނަންބަރު  BML/FACILITES/2017/069 (2 މާރިޗު 2017) ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  2. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 156، 157ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

 

05 މާޗް 2017