ނަންބަރު 1002700 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ނީލަމުގެ 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 1ވަނަ ދަުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު


ސީރިއަލް ނަންބަރު 1002700 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: (IUL)227-CA/227/2022/42  (23 އޯގަސްޓް 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން     މިއަދު  (01 ސެޕްޓެންބަރު 2022)ގެ  12:00އާއި ހަމައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެ  ބޮޑު  އަގަކީ-/69,000 (ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސްރުފިޔާ) ރުފިޔާއެވެ.

‏05‏ ޞަފަރު‏ 1444

01 ސެޕްޓެންބަރު 2022