އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ބޭއްވުން- 2022/34


ނަންބަރު: (N)227-2022/34

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް  އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 8ވަނަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 އޯގަސްޓް 4ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 48ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

04 އޯގަސްޓް 2022