މިލައުތުރުކީސާ އިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަކަށް ދޫކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފާސްކުރުން-2022/33


ނަންބަރު: (N)227-2022/33

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މިލައުތުރުކީސާ ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ޢިމާރާތް އެންމެ ދިގުވެގެން ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތު 30 އަހަރު ކަމުގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 އޯގަސްޓް 4ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 48ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

04 އޯގަސްޓް 2022