ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމަށް ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެނައުން- 2022/31


ނަންބަރު: (N)227-2022/31

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކޮށް ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމުދިނުމަށް ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެނައުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކޮށް ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމުދިނުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ “ޖަލްސާ ސެމިނަރފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު އައިޓަމުން، ” ސަރުކާރުން އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ” އައިޓަމަށް ބަދަލުކޮށް، ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ޚަރަދުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖޫން 30ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 46ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

07 ޖުލައި 2022