ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކޮށް ފާސްކުރުން- 2022/30


ނަންބަރު: (N)227-2022/30

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން:ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2022 ” އިޞްލާޙުކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

“ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2022 ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު” ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖޫން 30ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 46ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

07 ޖުލައި 2022