ވިޔަވަތި މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން – 2022/29


ނަންބަރު: (N)227-2022/29

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން:ވިޔަވަތި މާލީ އެހީދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު” އާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

“މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު”  އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖޫން 30ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 45ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

30 ޖޫން 2022