އަތޮޅުވެހި ދެކޮޓަރި ލޯންޑްރީ ބަޔާއެކު ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުން- 2022/28


ނަންބަރު: (N)227-2022/28

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުވެހިން 2 ކޮޓަރި، ބަދިގެ ބަޔާއި، ލޯންޑްރީއާއެކު ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލުގެ  ނަންބަރު(ILU)SH-PL/SH-FAH/2022/19  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަތޮޅުވެހިން ދެ ކޮޓަރިއާއި، ލޯންޑްރީ ބަޔާއި، ބަދިގެ ބައި،  2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖޫން 30ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 45ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

30 ޖޫން 2022