ބޮޑުޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް މާލީއެހީ ދިނުން 2022/26


ނަންބަރު: (N)227-2022/26 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ބޮޑުޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން މަދަނީ 1 ޖަމްޢިއްޔާއަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް، ” ބޮޑުޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން މަދަނީ 1 ޖަމްޢިއްޔާއަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް” ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖޫން 16ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 43ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

16 ޖޫން  2022