ނަންބަރު 1002698 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނުގެ ނީލަމަށް 29/8/2022ގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅި އެންމެމަތީ އަގު


ސީރިއަލް ނަންބަރު 1002698 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: (IUL)227-CA/227/2022/43  (23 އޯގަސްޓް 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން     މިއަދު  (29 އޯގަސްޓް 2022)ގެ  12:00އާއި ހަމައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެ  ބޮޑު  އަގަކީ-/25،000 (ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ) ރުފިޔާއެވެ.

‏02‏ ޞަފަރު‏ 1444

‏29‏ އޮގަސްޓް‏ 2022