ނަންބަރު 1002698 އިންޖީނަށް 28/8/2022 ދުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު


ސީރިއަލް ނަންބަރު 1002698 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: (IUL)227-CA/227/2022/43  (23 އޯގަސްޓް 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން     މިއަދު  (28 އޯގަސްޓް 2022)ގެ  12:00އާއި ހަމައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެ  ބޮޑު  އަގަކީ-/24،000 (ސައްވީސްހާސް ރުފިޔާ) ރުފިޔާއެވެ.

‏01‏ ޞަފަރު‏ 1444

‏28‏ އޮގަސްޓް‏ 2022