ނަންބަރު 1002700 އިންޖީނަށް 28/8/2022ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު


ސީރިއަލް ނަންބަރު 1002700 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: (IUL)227-CA/227/2022/42  (23 އޯގަސްޓް 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން     މިއަދު  (28 އޯގަސްޓް 2022)ގެ  12:00އާއި ހަމައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެ  ބޮޑު  އަގަކީ-/58,000 (ފަންސާސް އަށްހާސްރުފިޔާ) ރުފިޔާއެވެ.

‏01‏ ޞަފަރު‏ 1444

‏28‏ އޮގަސްޓް‏ 2022