ނަންބަރު 1002698 އައުޓްބޯޑް އިންޖީނު ނީލަން- 25ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އާ ހަމައަށް އެންމެ މަތީއަގު


ސީރިއަލް ނަންބަރު 1002698 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: (IUL)227-CA/227/2022/43  (23 އޯގަސްޓް 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން     މިއަދު  (25 އޯގަސްޓް 2022)ގެ  12:00އާއި ހަމައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެ  ބޮޑު  އަގަކީ-/23,500 (ތޭވީސްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ރުފިޔާއެވެ.

‏28‏ މުޙައްރަމް‏ 1444

‏25‏ އޮގަސްޓް‏ 2022