ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 50ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏29 އޯގަސްޓް 2022 ، ހޯމަ،   ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 • ފުޓްސެލް މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • ސްޓާފް އެވޯޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 48، 49 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏     25‏ އޮގަސްޓް‏ 2022