ނަންބަރު 1002700 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ނީލަންކިއުން-24/08/2022 ދުވަހުގެ 12:00 އަށް އެންމެމަތީ އަގު


ސީރިއަލް ނަންބަރު 1002700 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: (IUL)227-CA/227/2022/42  (23 އޯގަސްޓް 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން     މިއަދު  (24 އޯގަސްޓް 2022)ގެ  12:00އާއި ހަމައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެ  ބޮޑު  އަގަކީ-/51,002 (ފަންސާސް އެއްހާސް ދެރުފިޔާ) ރުފިޔާއެވެ.

‏27‏ މުޙައްރަމް‏ 1444

‏24‏ އޮގަސްޓް‏ 2022