މިއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި މޮނިޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް – މައުލޫމާތު ކަރުދާސް


Information Sheet - Computer and monitor