ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 48ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏04 އޯގަސްޓް 2022 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 • އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރަޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުން.
 • މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 • ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން
 • ށ.އަތޮޅު ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 46، 47 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏        31 ޖުލައި  2022