ވިޔަވަތި ޤުަރުއާން މުބާރާޓުގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން- 2022/24


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: (N)227-2022/24

  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2022 ގެ ޑްރާފްޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2022 ގެ ޑާރާފްޓަށް ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖޫން 12ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 42ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

09 ޖޫން  2022