ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުަރުގެ 45ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏30 ޖޫން 2022 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  • – އަތޮޅުވެހިން 2 ކޮޓަރި، ބަދިގެ ބަޔާއި، ލޯންޑްރީއާއެކު ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
  • – “ވިޔަވަތި މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު” އާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 44 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏       27 ޖޫން  2022