އ.ތ.މ ކޮމެޓީތަކަށް ދޫކުުރުމަށް ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ދޫކުރުމާބެހޭ 2022/23


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: (N)227-2022/23

  • ހުށަހެޅުން: އ.ތ.މ ކޮމެޓީތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ސްޕޮންސަރުން މިހާތަނަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރތައް ރަށްރަށަށް ދޫކުރާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ދޫކުރެވެންހުރި 5 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް، އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކުގެ އައިޓީ އިވެލުއޭޝަނެއް ހަދައި އަދި ކޮމެޓީތަކުގެ ޕާފޯމަންސަށް ބަލައި ރައީސްގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެމަތީން ކޮމެޓީތަކަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖޫން 12ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 42ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

09 ޖޫން  2022