ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 42ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏09 ޖޫން 2022 ، ބުރާސްފަތި    ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 • – 26 މެއި 2022ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 41ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ “ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު” އަށް އެސް.އެމް.ޓީން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • – އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ސްޕޮންސަރުން މިހާތަނަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރތައް ރަށްރަށަށް ދޫކުރާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2022 ގެ ޑްރާފްޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 41ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏05 ޖޫން  2022