ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަފންކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2022/22


ނަންބަރު: (N)227-2022/22

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

“ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު” އަށް ޖަލްސާގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 މެއި 26ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 41ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

26 މެއި  2022