ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއްޤާއިމުކުރުން- 2022/20


ނަންބަރު: (N)227-2022/20

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ލޭބަރ ރިލޭސަންސް އޮތޯރިޓީ އާ ގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  ޑެސްކެއް އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 މެއި 19  ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 40ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

19 މެއި 2022