މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ އެހީ ހޯދުމަށް ހުށައަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް


Jamiyya ehy criteria