ބީލަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލު އާއްމުކުރުން


https://gazette.gov.mv/iulaan/192844