ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ކްރައިޓީރިއާ ކަނޑައެޅުން-2022/19


ނަންބަރު: (N)227-2022/19

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ ކްރައިޓީރިއާ ކަނޑައެޅުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުމުގެ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އިދާރީބައިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 އޭޕްރީލް 28ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 38ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

28 އޭޕްރީލް 2022