ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 38ވނަަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏28 އޭޕްރީލް 2022 ، ބުރާސްފަތި    ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  • ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލުގައިވާގޮތުގެ މަތިން، 2022 ވަނަ އަހަރު މާލީ އެހީދޭނެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޢަދަދާއި، މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ޖަމިއްޔާއަކަށް ދޫކުރާނެ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން.
  • ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލުގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ހުށައެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނޭ ކްރައިޓީރިއަރ ކަނޑައެޅުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 37ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏25 އޭޕްރީލް 2022