އ.ތ.މ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީދޫކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން- 2022/17


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: (N)227-2022/17

  • ހުށަހެޅުން: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް ދޫކުރުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ މާލީއެހީ ދޫކުރާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް ދޫކުރުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ މާލީއެހީގެ ފައިސާ 14 ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ހަމަހަމަކޮށް ބަހަން ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 އޭޕްރީލް 21ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 37ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

21 އޭޕްރީލް 2022