2022 އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް


ޑިސެމްބަރ މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް
 
ނޮވެމްބަރ މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް
 
އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް
 
ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް
 
އޮގަސްޓް މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް
 
ޖުލައި މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް
 
ޖޫން މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް
 
މެއި މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް
 
އޭޕްރީލް މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް
 
މާރޗް މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް
 
ފެބުރުއަރީ މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް
 
ޖެނުއަރީމަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް