ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވެހިކަލްއެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަދަލުގެނެވިފައި


mauloomaathu karudhaas adhi jadhuvalthah