ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވެހިކަލްއެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަދަލުގެނައުން


iulaan 22