ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުން- 2022/14


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: (N)227-2022/14

  • ހުށަހެޅުން: 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ، ރަށުކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ އިދާރާތަކަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 އޭޕްރީލް 10ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 36ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

10 އޭޕްރީލް 2022