ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022ގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ދެ ޓީމަށް މާލީއެހީ ދިނުން – 2022/12


ނަންބަރު: (N)227-2022/12

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ގައި ށ.އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ދެ ޓީމަށް (ށ. ކަނޑިތީމު ފުޓްސަލް ޓީމާއި، މިލަންދޫ ފުޓްސަލްޓީމު) މުބާރާތުގައި ކުރިޔަށްހުރި މެޗްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން މާލީއެހީތެރިކަން ދިނުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އަޙްމަދު އަޚްސަން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ
  • ނިމުނުގޮތް:

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ގައި ށ.އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ށ.ކަނޑިތީމު ފުޓްސަލް ޓީމާއި، މިލަންދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ޓީމަކަށް 5,000/- ރުފިޔާ  މާލީއެހީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 މާރިޗު 17ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 34ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

17 މާރިޗު 2022