އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާނެ ޤައުމީ މުނާސަބަތެއް ކަނޑައެޅުން- 2022/09


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: (N)227-2022/09

  • ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުފެންވަރުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާނެ ޤައުމީ މުނާސަބަތެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާނެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި “މަސްވެރިންގެ ދުވަސް” ފާހަގަކުރާގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 މާރިޗު 03ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 33ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

03 މާރިޗު 2022