ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 34ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏17‏ މާރިޗު 2022 ، ބުރާސްފަތި     ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 • ވިޔަވަތިލާންޗު މަރާމާތުކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
 • އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  • ހުށަހެޅުއްވިފަރާތް: އަޙްމަދު އަޚްސަން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުށަހެޅުން: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ގައި ށ.އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ދެ ޓީމަށް (ށ. ކަނޑިތީމު ފުޓްސަލް ޓީމާއި، މިލަންދޫ ފުޓްސަލް ޓީމު)  މުބާރާތުގައި ކުރިޔަށް ހުރި މެޗްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން މާލީއެހީތެރިކަން ދިނުން. 

 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 33ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏13 މާރިޗު 2022