ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 33ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏03‏ މާރޗް‏ 2022 ، ބުރާސްފަތި     ހެނދުނު 10:00

 

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

 1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

 • ވިޔަވަތި ލޯންޗް ސިޓީލާނީލަމުގައި ވިއްކާނުލެވިވާތީ، ލޯންޗް މައްސަލާގައި ދެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.
 • އަތޮޅުކައުންސިލުން މާލެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.
 • އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާނެ ޤައުމީ މުނާސަބަތެއް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

 

 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

 

 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 32ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏28‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2022