ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 32ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏17‏ ފެބުރުވަރީ  2022 ، ބުރާސްފަތި     ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލީގަލް އޮފިސަރެއް ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

  • ކައުންސިލުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ސްޕޮންސަރުންގެ އެހީހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހިއްސާކުރުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 31ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏       14‏ ފެބުރުވަރީ  2022