ޙަވާލުނުކޮށްހުރި ފަޅުރަށްތައް ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީން ހުށަހަޅުމާބެހޭ- 2022/06


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: (N)227-2022/06

  • ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުގައި ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުނުކުރެވިހުރި ފަޅުރަށްތައް އަތޮޅުކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް: އަތޮޅުގައި ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުނުކުރެވިހުރި ފަޅުރަށްތައް އަތޮޅުކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ފެބުރުއަރީ 09ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 31ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ 2022