އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގައި (2022) ޙާޞިލުކުރަން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް (2021) ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް އާންމުކުރުން


(PR)227-PR-227-2022-6