ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 31ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި:‏09‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2022 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • އަތޮޅުގައި ވަކިފަރާތަކާއި ޙަވާލުނުކުރެވި ހުރި ފަޅުރަށްތައް އަތޮޅުކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  •     2021ވަނަ އަހަރު ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރެވުނު 1.3 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީ ފައިސާއިން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  • އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 30ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.