ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2022ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން -2022/03


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: (N)227-2022/03

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮކައުންސިލުގެ 2022ވަނަ އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2022ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލު އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖަނަވަރީ 19ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 27ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

19 ޖަނަވަރީ 2022