ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 28ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏19 ޖަނަވަރީ 2022 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 • ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން އަހަރު ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 2022ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން.
 • ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2021ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 27ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏    17 ޖަނަވަރީ 2022