ޓްރަސްޓްފަންޑުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުން- 2022/01


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: (N)227-2022/01

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮކައުންސިލުގެ ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ރިވައިޒްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޓްރަސްޓްފަންޑު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖަނަވަރީ 05ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 26ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

05 ޖަނަވަރީ 2022