އިންޓަވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2021/30


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: (N)227-2021/30

  • ހުށަހެޅުން: އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް: ހުށަހެޅުއްވި: އަޙްމަދު އަޙްސަން ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލުގެ ރައީސް

ތާޢީދުކުރެއްވި: ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުމުގެ އުޞޫލު އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޑިސެންބަރު 28ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 25ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

28 ޑިސެންބަރު  2021