ކިޔެވެނި އެހީގެ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން- 2021/28


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: (N)227-2021/28

  • ހުށަހެޅުން: ކިޔެވެނި އެހީ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް: ހުށަހެޅުއްވި: އަޙްމަދު ޢާޞިފް ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް

ތާޢީދުކުރެއްވި:ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ށ.ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް

ކިޔެވެނި އެހީގެ ކޮމެޓީގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް އާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާއި، އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން 1 މެންބަރުން (އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް ހިމެނޭ ދާއިރާ ނުހިމަނައި) ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޑިސެންބަރު 23ވަނަ  ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 24ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

23 ޑިސެންބަރު  2021