އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފެރީ ޝެޑިއުލްތައް އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން- 2021/27


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: (N)227-2021/27

  • ހުށަހެޅުން: އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ށ.އަތޮޅުގައި ދެމުންގެންދާ ފެރީގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޝެޑިއުލްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ށ.އަތޮޅުގައި ދެމުންގެންދާ ފެރީ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިސާހުރި ގޮތަށް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޝެޑިއުލްތަކަށް ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކޮށް، އެ ޝެޑިއުލްތައް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ފޮނުވަން ފެނެއެވެ. 

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޑިސެންބަރު 16ވަނަ  ދުވަހުގެ 21:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 23ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

16 ޑިސެންބަރު  2021