ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 25ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏28 ޑިސެންބަރު 2021 ، އަންގާރަ،     ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

3.1 އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.

3.2 202ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

4.1 އަތޮޅު ރަށްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި، ކައުންސިލްތަކާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއެކު އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރުން         ތަޢާރަފްވުމަށް އަތޮޅު ރަށްރަށަށް ދަތުރެއް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 24ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏      26 ޑިސެންބަރު 2021