ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 23ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏16 ޑިސެންބަރު 2021 ، ބުރާސްފަތި،     ރޭގަނޑު 09:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

3.1 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ށ.އަތޮޅުގައި ދެމުންގެންދާ ފެރީގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ        ޝެޑިއުލްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 22ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏14 ޑިސެންބަރު 2021