ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 22ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏09 ޑިސެންބަރު 2021 ، ބުރާސްފަތި،     ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

3.1 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ “ދުވެލި” ޕްރޮގްރާމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ވިޔަވަތި ލާންޗު ނީލަންކިއުމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

3.2 ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ އާޠިޔާ ޔޫސުފުގެ ކޮންޓެކްޓް މުއްދަތު 2021 ޑިސެންބަރު 23 އަށް ހަމަވާތީ، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 20ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏    05 ޑިސެންބަރު 2021