ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 19ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏18 ނޮވެންބަރު 2021 ، ބުރާސްފަތި،     ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

3.1 ކުރިޔަށްއޮތް 5 އަހަރަށް، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި، އަމާޒު އެކުލަވާލުން.

3.2 2022ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 18ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏      14 ނޮވެންބަރު 2021